ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook

Biståndspolitisk plattform

 

Verksamheten i utlandet vilar på en biståndspolitisk plattform. ICJ-Sverige kan enligt sina stadgar delta i program och projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i andra länder. Denna verksamhet har sin grund i verksamheten i Sverige. Den skall bygga på Avdelningens rättsliga kompetens och på en hög kompetens för utvecklingssamarbete.

Bakgrund 
ICJ-Sveriges biståndsverksamhet inleddes för tjugo år sedan. Sedan dess har det inom den svenska avdelningen funnits ett intresse av att värna om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer även i utvecklingsländer. De erfarenheter ICJ-Sverige erhållit genom sitt mångåriga arbete med att stärka rättsstatens principer i Sverige och den särskilda kompetens avdelningen besitter genom sina medlemmars omfattande kunskaper gör ICJ-Sverige särskilt lämpad att bedriva rättsbistånd. Sida har bidragit med det finansiella stöd som krävts för detta ändamål.

Utgångspunkter 
ICJ-Sverige är av den uppfattningen att väl fungerande juridiska och rättsvårdande institutioner är en förutsättning för demokrati och en god ekonomisk utveckling. Rättsbistånd bör därför ges prioritet inom utvecklingssamarbete.

Mänskliga fri- och rättigheter är grundläggande för varje samhälle och ett nyckelbegrepp för utvecklingssamarbete. Det ligger redan i begreppet ”utveckling” att ett samhälle har ett minimum av rättsstatlighet och att mänskliga fri- och rättigheter är av stor betydelse för de fattigaste. En sådan infallsvinkel lyfter fram individernas egen förmåga. Projekt som främjar utbildning inom rättigheter, rättshjälp, överklagandemekanismer och brottsbekämpning har därmed en klar fattigdomsprofil. Ett sådant rättighetsperspektiv förutsätter att det finns ett rättsväsende som kan garantera respekten för rättigheterna. Ett hederligt och effektivt rättsväsende är av särskild betydelse för de fattigaste eftersom de saknar andra medel att hävda sin rätt.