Facebook I media Kontakta oss

Stor uppslutning på seminarium om antiterrorlagstiftning och mänskliga rättigheter

Den 13:e mars anordnade Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen ett seminarium om den 
generella utvecklingen av terrorlagstiftning och integritetsinskränkningar ur ett rättssäkerhets- och 
MR-perspektiv.

Panelen bestod av Paul Lappalainen, Diskrimineringsombudsmannen, Janne Flyghed, 
professor vid Stockholms Universitet samt Therese Björkholm, lektor vid Uppsala Universitet.

Följande var några av de intressanta punkter som belystes under seminariet.

-Anmärkningsvärt få frihetsberövade och åtalade döms för de terrorbrott de anklagats för, jämfört med andra brott.

-Antiterrorlagstiftningen används för en utökad användning av tvångsmedel. Exempelvis 
omdefinierades det uppmärksammade fallet i Göteborg mot fyra personer 2010 från “bombhot” till 
terrorbrott, vilket möjliggjorde det kontroversiella ingripandet mot dessa familjer.

-Trots att lagen är generellt utformad har de åtal som väckts hittills gett oro för att lagstiftningen i 
praktiken tillämpas diskriminerande mot gruppen muslimer i det svenska samhället.

-Intresseavvägningar vid inskränkningar i mänskliga rättigheter görs av tradition genom en 
avvägning mellan vår säkerhet mot inskränkningar i vår frihet. Den tendens vi nu ser är 
att ’vår säkerhet’ ställs mot ’deras frihet’.

-Bristen på transparens i samband med terrorbrott möjliggör diskriminering. Kontroll av 
vidtagna åtgärder mot misstänkta försvåras vilket innebär att misstänkta inte får rättelse och kompensation

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen ser med oro på utvecklingen av hur 
antiterrorlagstiftningen i Sverige tillämpas i praktiken. Avdelningen ser en påtaglig risk för att 
antiterrorlagstiftningen såsom antiterrorlagstiftningen har tillämpats kan leda till etnisk profilering och diskriminering.

Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen har bildat en expertgrupp som vidare kommer att 
verka för dessa frågors belysning. Närmast framför oss ligger en granskning av de nordiska ländernas tillämpning av nationella antiterrorlagstiftningar.

Stort tack till deltagare och panelister!

Panelister fr. v; Janne Flyghed, Paul Lappalainen, Therese Björkholm och samtalsledare Stellan Gärde
Panelister fr. v; Janne Flyghed, Paul Lappalainen, Therese Björkholm och samtalsledare Stellan Gärde

För mer information om gruppens arbete, kontakta:

Stellan Gärde 070 699 40 49
stellan.garde@icj-sweden.org,

Mai Greitz 0704185197
mai.greitz@icj-sweden.org


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen