Facebook I media Kontakta oss

Med förändringar antagna vid årsmötet 2013-05-22

§ 1

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. Avdelningen skall särskilt verka för domstolsväsendets och advokatkårens oberoende, för respekten för lagarna, stärkande av individens grundläggande rättigheter och friheter och för den enskildes rätt till prövning av sådana fri- och rättigheter genom domstol.

För att förverkliga denna uppgift har Avdelningen att söka samarbete med organisationer med likartat syfte, anordna föredrag, meddela information, utgiva skrifter samt i övrigt taga de initiativ som är ägnade att främja föreningens ändamål.

Avdelningen kan också delta i projekt som syftar till att främja mänskligarättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer utanför Sverige. Samverkan i sådana projekt kan ske med såväl statliga som andra bidragsgivare under förutsättning att det är förenligt med Avdelningens självständiga och fristående ställning.

§ 2

Avdelningen samarbetar med den internationella Juristkommissionen i Genève.

§ 2 a

Avdelningen har sitt säte i Stockholm.

För att främja Avdelningens syften kan regionala sektioner bildas. En regional sektion kan upprättas endast med Avdelningens medgivande som även skall omfatta de stadgar som sektionen antar.
På samma sätt kan en nationell studentsektion eller regionala studentgrupper bildas.

§ 3

Medlemskap i Avdelningen kan erhållas av envar som avlagt juridisk examen eller är juris studerande och som erlägger i 4 § omnämnd årsavgift. Även annan kan av styrelsen beviljas medlemskap om särskilda skäl därtill föreligger. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som i ord eller handling tar avstånd från Avdelningens målsättning eller icke erlägger föreskriven årsavgift.

§ 4

Medlem är pliktig att till Avdelningen erlägga en årsavgift, vars storlek för ett år i sänder bestäms av årsmötet.

§ 5

Avdelningens högsta beslutande organ är årsmötet.

Årsmötet hålles före maj månads utgång å tid och plats, som styrelsen fastställer.

Extra möte hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst trettio av
föreningens medlemmar påkallar det.

§ 6

Kallelse till årsmöte utfärdas av styrelsen minst tio dagar före sammanträdesdagen. Samtidigt med kallelsen skall verksamhetsberättelse tillställas medlemmarna.

Beslut å årsmötet fattas med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skiljer dock lotten.

§ 7

Styrelsen som har sitt säte i Stockholm består av två ordförande, samt vid behov av ytterligare en vice ordförande samt ytterligare maximalt 15 dock minst 5 ledamöter, vilka väljs av årsmötet för tiden intill nästa årsmöte. Styrelsen utser föreningens sekreterare och dess kassaförvaltare.

§ 8

Styrelsen sammanträder, då ordföranden finner det erforderligt eller två ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsför, då fyra ledamöter är tillstädes och tre är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst; vid val skiljer dock lotten.

Företrädare för regional sektion kan delta i styrelsens sammanträden med
yttranderätt men utan rösträtt.

§ 9

Föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, varav den ene skall vara auktoriserad revisor. Varje revisor skall ha en suppleant; suppleanten för den auktoriserade revisorn skall också vara en extern revisor. Revisorerna skall granska föreningens samtliga räkenskaper och i god tid före årsmötet tillställa mötet en revisionsberättelse.

§ 10

Avdelningens räkenskaper förs och avslutas för kalenderår.

§ 11

Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning under ett kalenderår behandlas på årsmötet nästkommande år.

§ 12

Stadgeändring kan beslutas endast vid årsmöte. För bifall till stadgeändring krävs att tre fjärdedelar av de vid årsmötet närvarande biträder förslaget. Förslag till ändring kan väckas av styrelsen och av enskild medlem. Förslag från enskild medlem skall, för att kunna upptagas till behandling av årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

§ 13

Upplöses Avdelningen, skall dess tillgångar användas för ändamål som årsmötet bestämmer.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen