Facebook I media Kontakta oss

Den Svenska Avdelningen bildades kort efter Kommissionens tillkomst. ICJ-Sverige är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. ICJ-Sverige ska särskilt verka för domstolsväsendets och advokatkårens oberoende, för respekten för lagarna, stärkande av individens grundläggande rättigheter och friheter och för den enskildes rätt till prövning av sådana fri- och rättigheter genom domstol.

ICJ-Sverige skall verka för:

• att den offentliga makten utövas under lagarna och den internationella rättens principer
• att Sverige uppfyller sina internationella åtaganden,
• att den enskildes rättigheter och friheter stärks,
• att rättssäkerhet, likhet inför lagen och icke-diskriminering skall prägla all maktutövning,
• att den enskilde har rätt till en rättvis domstolsprövning av kränkningar av sina fri- och rättigheter och rätt till kompensation på grund av sådana kränkningar,
• att den som kränker de mänskliga rättigheterna ställs till ansvar samt
• att domare, åklagare och andra jurister skall vara oberoende och fria att bedriva sin verksamhet utan otillbörliga påtryckningar.

ICJ-Sverige kan enligt sina stadgar delta i program och projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i andra länder. Denna verksamhet har sin grund i verksamheten i Sverige. Den skall bygga på ICJ-Sverige rättsliga kompetens och på en hög kompetens för utvecklingssamarbete.

Verksamheten i Sverige vilar på en rättspolitisk plattform och verksamheten i utlandet på en biståndspolitisk plattform. Härutöver utarbetas årligen en plan för den samlade verksamheten.

 


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen