Facebook I media Kontakta oss

Utbildning i Gaza – Prisoners’ Rights

I samarbete med lokala partnerorganisationer genomför ICJ-S en utbildning för verksamma jurister och juridikstuderande i Gaza. Syftet är att öka kunskapen om de skyddsmekanismer som merparten av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna erbjude, oaktat härkomst, ras eller religion. Vid sidan av utbildningen kommer informationsspridning och opinionsbildning att pågå i Sverige för att öka såväl den nationella som den internationella förståelsen.

Vi har lång tidigare erfarenhet av arbete i regionen, inte minst genom tidigare utbildningar i humanitärrätt och  processföring samt rättegångsobservationer i militärdomstolar.

Kontakt:
secretariat@icj-sweden.org

 

Västsahara – Trial Observations

Arbetsgruppen för Västsahara etablerades i december 2009 och har som primärt syfte att skicka rättegångsobservatörer till det ockuperade Västsahara för att bevaka rättegångar mot västsahariska människorättsaktivister. Observatörerna ska bevaka huruvida de marockanska domstolarna följer den nationella processrätten och de internationella bestämmelserna gällande rätten till en rättvis rättegång som Marocko åtagit sig genom undertecknandet av bland annat Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Observatörerna söker vid varje tillfälle även tala med domare, åklagare, försvarsadvokat samt de åtalade för att bättre kunna bilda sig en uppfattning om omständigheterna kring åtalet. Efter varje observationsresa sammanställs en rapport och en analys av rättegången, som sedan skickas till ett antal fora såväl nationellt som internationellt.

Vid sidan av rättegångsobservationerna befattar sig arbetsgruppen med rättsutredningar om Västsahara från ett antal olika infallsvinklar; mänskliga rättigheter, internationell straffrätt, rätten till självbestämmande och rätten till naturresurser är exempel på sådana utredningar. Arbetsgruppen ordnar även seminarier och debatter med andra samverkanspartners i syfte att opinionsbilda och sprida kunskapen om de pågående människorättskränkningarna i Västsahara. Arbetsgruppens medlemmar har även presenterat en av sina rättsutredningar i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, medverkat i radioprogrammet P4 Granskar om Västsahara och författat ett antal debattartiklar som publicerats bland annat i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Göteborgsposten.

I februari 2012 publicerade vi Trial Observations in Western Sahara – Reports and Legal Analysis, en sammanställning av rapporter från rättegångsobservationer genomförda i Västsahara och Marocko mellan åren 2009-2011 tillsammans med artiklar och analyser av den rådande folkrättsliga situationen i Vastsahara. Den finns att läsa i sin helhet genom att klicka här.

Gruppen välkomnar varmt nya engagerade medlemmar!

Belarus – The Right to a Fair Trial
ICJ-Sverige utförde ett expertutbyte mellan den Belarusiska människorättsorganisationen Legal Transformation Center (LTC), bestående av verksamma jurister, och svenska verksamma jurister, domare och MR-organisationer. Utbytet syftade till att uppmärksamma problematiken kring och förhoppnngsvis öka chanserna för en utveckling mot en mer rättssäker process i Belarus.

Kenya/AHRAJ
African Human Rights and Access to Justice Programme, AHRAJ, var under åren 2001-2009 ett samarbete mellan ICJ-Sverige och ICJ-Kenya. ICJ-Kenya ansvarade för genomförandet av projektet medan ICJ-Sverige hjälpte till med juridisk sakkunskap, koordineringsarbete, kapacitetsutveckling och kontakter med Sida.

Målsättningen med projektet var att bidra till att förbättra skyddet för mänskliga rättigheter på nationell nivå i 16 afrikanska länder söder om Sahara. Inom projektet kunde advokater och ideella organisationer söka juridisk och finansiell hjälp när de arbetade med fall som berörde något av följande ämnesområden:

  • tillgång till rättssystemet
  • kvinnors rättigheter
  • arbetsrätt
  • rätten till en rättvis rättegång
  • rätten till hälsa

AHRAJ-projektets resultat spreds genom workshops för jurister och ideella organisationer, där man diskuterade de domstolsfall som har stöttats av projektet. Projektet är efter en tredje fas nu avslutat.

 

AHRAJ 2003
Ladda ner AHRAJ Report 2003

AHRAJ 2004
Ladda ner AHRAJ Report 2004

AHRAJ 2006
Ladda ner AHRAJ 2005-2006

AHRAJ 2005-2009
Ladda ner AHRAJ 2005-2009

Ryssland
ICJ-Sverige stödde tillsammans med organisationen Citizens’ Watch i St. Petersburg ett utbildningsprogram i Ryssland. Syftet var att öka kunskapen och främja tillämpningen av artikel 6 i Europarådets konvention. Artikeln garanterar de mänskliga rättigheterna där grundprinciperna bland annat är att ha rätt till en rättvis och offentlig förhandling inom skälig tid med en opartisk domstol som upprättats enligt lag. Ryssland blev år 1997 medlemmar i Europarådet och godkände därmed den europeiska konventionen och andra internationella överenskommelser gällande mänskliga rättigheter. Dessvärre har kunskaper kring tillämpningen av den nya straff- och processlagen saknats bland domstolarna i Ryssland.

Projektet pågick 2000-2008 och syftet var inledningsvis att ge grunderna om en rättvis rättegång. Tredje fasen av projektet avsåg sen att stärka förverkligandet av Europakonventionens artikel 6 i rysk domstolsprocess. Projektet fyllde också ett utbildnings- och träningssyfte med lokala fredsdomstolar som etablerats i St. Petersburgsområdet. Fredsdomstolarna etablerades 2001 och har som uppgift att avgöra mindre allvarliga brott. Ofta är domarna och advokaterna i dessa domstolar mycket unga och saknar kunskap om den nya existerade lagstiftningen och vilka mänskliga rättigheter som måste följas i samband med rättsliga processer.
ICJ-Sverige bistod med att utbilda de ansvariga för fredsdomstolarna och därmed se till att fler människor fick en rättvis rättegång. Detta skedde genom kunskapsinhämtning och praktiska exempel. Därutöver togs utbildningsmaterial kring tillämpningen av den nya lagen fram.

Seminarium i Ryssland
Seminarium i Ryssland

Studiebesök i Sverige
Studiebesök i Sverige

Slutrapport Rysslandsprojektet
Ladda ner Slutrapport Ryssland

Sydafrika
ICJ-Sverige samarbetade mellan 1992 och 2007 med sydafrikanska människorättsorganisationer. Stödets målsättning var att landets konstitutionella rättigheter skulle tillämpas i enlighet med de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Arbetets fokus var att öka möjligheterna för utsatta grupper i landet att få tillgång till rättsväsendet genom rådgivning, rättshjälp och oberoende domstolar. ICJ-Sverige bistod med ekonomiskt stöd till samarbetsorganisationernas projekt vars främsta syfte var att öka tillgången till rättssystemet för utsatta grupper, övervaka de mänskliga rättigheterna, lobbying samt att driva processer i principiellt viktiga mål. Stödet omfattade fem rättsområden: tillgång till rättssystemet, barns-, kvinnors-, och flyktingars rättigheter samt straffrätt.

Cote d' Ivoire

Under projektets 15 år gick stöd till nio organisationer vars planerade programaktiviteter fullföljdes överlag. Arbetet resulterade bl.a. i ett större antal människors tillgång till rättshjälp och att principiellt viktiga fall processades samt uppmärksammades i media. Ett antal workshops i ämnen relaterade till organisationernas projekt genomfördes. Arbetet med att främja ett ökat samarbete mellan barfotajurister, organisationerna och andra juridiska aktörer i Sydafrika resulterade i inrättandet av en nationell styrkommitté för barfotajurister. Kommitténs uppgift är att stödja samordningen av den para-legala sektorn genom en nationellt täckande nätverksstruktur. Det stärkta samarbetet ökade möjligheterna att påverka statens engagemang i relaterade frågor.

Samling i provinsen KwaZulu-Natal
Samling i provinsen KwaZulu-Natal

Deltagare i ett rådgivande möte
Deltagare i ett rådgivande möte

South Africa 2001
Ladda ner South Africa rapport 2001

South Africa 2003
Ladda ner South Africa rapport 2003

South Africa 2004
Ladda ner South Africa rapport 2004

South Africa 2005
Ladda ner South Africa Rapport 2005

Rapporter från andra avslutade projekt

2001

Africa 2001

Ladda ner Africa 2001

Mellanösternprogrammet 2001
Ladda ner Rapport för Mellanöstern 2001

2002

Mellanösternprogrammet 2002
Ladda ner Rapport för Mellanöstern 2002

Paraguay 2002
Ladda ner Rapport för Paraguay 2002

2003

Paraguay 2003
Ladda ner Rapport för Paraguay 2003

2004

Mellanösternprogrammet 2004
Ladda ner Rapport för Mellanöstern 2004

Paraguay Slutrapport
Ladda ner Paraguay Slutrapport

2013

Västsahara 2012-2013
Rapport från rättegångsobservation i Rabat, Marocko 1 feb 2013. Läs här

 

 

 


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen