Facebook I media Kontakta oss

Internationella brottmålsdomstolen firar tio år med sin första dom. Framgång eller fiasko?

I samarbete med Fonden för mänskliga rättigheter anordnade svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ) den 16 april ett seminarium angående den Internationella brottsmålsdomstolens (ICC) första dom. I domen (som meddelades i mars i år) befanns krigsherren Thomas Lubanga vara skyldig till att ha rekryterat barnsoldater i Demokratiska Republiken Kongo (DRK).

Panelen bestod av Mark Klamberg, doktorand vid Stockholms Universitet samt verksam vid ICC:s rättegångsdivision 2006, Ida Lönneborg, jurist vid svenska Amnestys ICC-grupp och Jon Eklund, kansliråd vid Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt. Hanga Sántha, ordförande i svenska avdelningen av ICJ var moderator.

Seminariet inleddes med en kort summering av det aktuella fallet följt av panelisternas reflektioner på området. Samtliga i panelen välkomnade domen som ett steg i rätt riktning, samtidigt som stor vikt lades vid den kritik som uppkommit, bland annat gällande de uppkomna rättssäkerhetsfrågorna, att processen dragit ut på tiden, att det sexuella våldet mot civilbefolkningen inte omfattades av åtalet.

Enligt Jon Eklund är en effektivisering av domstolens arbete främst beroende av ett fortsatt och mer ingående samarbete mellan stater i strävan mot att ändra och anpassa aktuella procedurregler. Ida Lönneborg lade särskild vikt vid att den långsamma processen innebär ett alltför långvarigt frihetsberövande av den åtalade, vilket inte är enligt med gällande konventioner om mänskliga rättigheter, samt att det måste ställas krav på ett rättssäkert överlämnande av den åtalade.

Panelen var enig om att ICC varken kan eller bör ta sig an samtliga tänkbara åtal utan att det parallellt med den dömande verksamheten måste föras ett regelbundet arbete med att föra ut Romstadgan och dess bestämmelser till de nationella domstolarna. För att kunna lita på en korrekt nationell rättstillämpning måste stater implementera och tillämpa Romstadgan och dessutom bör det nationella domstolsarbetet kunna övervakas. Enligt Jon Eklund är det viktigt att andra stater föregår med gott exempel varför den svenska regeringen i dagsläget arbetar för att samtliga artiklar av Romstadgan ska implementeras och kunna åberopas enligt svensk lag.

Då samtliga nu aktuella fall inför ICC härrör från afrikanska länder har domstolen fått kritik för att ensidigt ha Afrika som måltavla. Mark Klamberg poängterade att det i ett antal av de aktuella fallen (Centralafrikanska Republiken, Uganda), inklusive det nu aktuella fallet i DRK, är staten som har hänskjutit frågan till ICC, vilket tar udden av denna kritik. Problemet med att ICC uppfattas som för ensidigt fokuserad på Afrika, och att brott i andra delar av världen slipper undan dess fokus, kan även avläsas i att Afrikanska Unionen (AU) i ett flertal resolutioner uppmanat sina medlemsstater att inte samarbeta med ICC och även haft ett massutträde från Romstadgan på dagordningen.

Från och med juni i år har domstolen en ny chefsåklagare, Fatou Bensaouda från Gambia. Bensaouda har sedan år 2004 innehaft tjänsten som biträdande åklagare till nuvarande chefsåklagare Luis Moreno-Ocampo från Argentina och är enligt panelen väl lämpad för tjänsten. Det diskuterades även att åklagarbytet kan komma att leda till att fall som tidigare varit på agendan (Georgien, Gaza-kriget) återigen aktualiseras.

Sammantaget fann panelen att domen visar på en vilja och en förmåga hos ICC att ta ställning till viktiga rättsfrågor. Domen uppmanar vidare regeringen i DRK och övriga stater att lagstifta mot användandet av barnsoldater. Dessutom gör den det möjligt för samtliga brottsoffer att få upprättelse. Det poängterades dock att en skadeståndsprocess, liksom en total förbättring av ICC:s arbete, är helt beroende av ett utökat ekonomiskt stöd till domstolen.

 

Svenska avdelningen av ICJ vill tacka samtliga panelister för sin medverkan, Fonden för mänskliga rättigheter för samarbetet och alla deltagare!

 

 

Fakta om ICC

Internationella brottmålsdomstolen, ICC, grundades år 2002 i samband med ikraftträdandet av Romstadgan. Romstadgan är undertecknad av 120 stater och utgör domstolens legala grund. ICC är den första permanenta internationella brottsmålsdomstolen med syfte att motverka straffrihet för grova brott mot den humanitära rätten. Domstolen har mandat att döma över brotten folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Sedan 2010 års resolution faller även aggressionsbrott inom ramen för domstolens jurisdiktion. ICC har sitt säte i Haag, Nederländerna.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen