Facebook I media Kontakta oss

Pressmeddelande: Det brister i rättsäkerheten i tillämpning av svensk antiterrorlagstiftning.

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen ser med oro på utvecklingen av hur antiterrorlagstiftningen i Sverige tillämpas i praktiken. Avdelningen ser en påtaglig risk för att antiterror lagstiftningen såsom antiterrorlagstiftningen har tillämpats kan leda till etnisk profilering och diskriminering.

Den 13:e mars anordnade Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen ett seminarium om den generella utvecklingen av terrorlagstiftning och integritetsinskränkningar ur ett rättssäkerhets- och MR-perspektiv. Panelen bestod av Paul Lappalainen, Diskrimineringsombudsmannen, Janne Flyghed, professor vid Stockholms Universitet samt Therese Björkholm, lektor vid Uppsala Universitet.

Med anledning av fakta som kom fram under detta seminarium gör Sv.  Avd. av Internationella Juristkommissionen följande iakttagelser:

*Anmärkningsvärt få frihetsberövade och åtalade döms för de terrorbrott de anklagats för jämfört med andra brott vilket är oacceptabelt då de misstänkta utsätts för mycket ingripande tvångsåtgärder;

* Antiterrorlagstiftningen används för en utökad användning av tvångsmedel. Exempelvis omdefinierades det uppmärksammade fallet i Göteborg mot fyra personer 2010 från “bombhot” till terrorbrott, vilket möjliggjorde det kontroversiella ingripandet mot dessa familjer;

*Trots att lagen är generellt utformad har de åtal som väckts hittills gett oro för att lagstiftningen i praktiken tillämpas diskriminerande mot gruppen muslimer i det svenska samhället; Bakgrunden till den nuvarande lagstiftning och dess tillämpning är någonting som djupt oroar Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen.

·         Intresseavvägningar vid inskränkningar i mänskliga rättigheter görs av tradition genom en avvägning mellan  vår säkerhet mot inskränkningar i  vår frihet. Den tendens vi nu ser är att  vår säkerhet ställs mot deras frihet.

·         Det kan hävdas att det vid extraordinära händelser krävs extraordinär lagstiftning. Vi menar att det är just vid påfrestande situationer som vi har som störst anledning att hålla fast vid sådana grundläggande principer som rättsäkerhet och mänskliga rättigheter.

·         Bristen på transparens i samband med terrorbrott möjliggör diskriminering. Kontroll av vidtagna åtgärder mot misstänkta försvåras vilket innebär att misstänkta inte får rättelse och kompensation Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen har bildat en  expertgrupp som vidare kommer att verka för dessa frågors belysning. Närmast framför oss ligger en granskning av de nordiska ländernas tillämpning av nationella antiterrorlagstiftningar.

Kontaktpersoner:

Stellan Gärde 070 699 40 49

stellan.garde@icj-sweden.org,

Mai Greitz 0704185197

mai.greitz@icj-sweden.org

Detta pressmeddelande finns i PDF-format här.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen