Facebook I media Kontakta oss

Pressmeddelande: Sverige måste avslå EU-kommissionens vädjan till mandat att förhandla med Marocko om västsahariska fiskevatten!

 Stockholm, 2012-01-23

Sverige måste avslå EU-kommissionens vädjan till mandat att förhandla med Marocko om västsahariska fiskevatten!

Ockupationen av Västsahara står i strid med internationell rätt. Internationella domstolen i Haag har fastslagit att någon suveränitet över området inte tillkommer Marocko. [Western Sahara, Advisory Opin-ion, I.C.J. Reports 1975.] Att ge EU-kommissionen ett mandat att förhandla med Marocko om ockuperat område vore i sig ett övertramp av internationell rätt genom att indirekt tillskriva Marocko suveränitet över Västsahara.
  • Då det inte finns något folkrättsligt stöd för Marockos anspråk på Västsahara kan Marocko ej heller göra anspråk på naturresurserna på det västsahariska terrioriet.
  • Ett avtal med Marocko kan inte omfatta Västsahara som en del av Marocko.
  • Nyttjandet av de västsahariska fisketillgångarna måste ske med beaktande av västsahariernas vilja och på ett sätt som gör att intäkterna även kommer västsaharierna till del. Marocko har ej visat att så har varit fallet.
  • I status av ett icke-självstyrande territorium har Västsahara, enligt internationell rätt, en rätt till självbestämmande som inte bör skjutas upp ytterligare.
  • Utöver detta får en ockupationsmakt under inga omständigheter råda över naturtillgångar i eget intresse. I enlighet med FN:s deklaration om de civila och politiska rättigheterna, art. 1 (2), tillfaller rätten till naturresurser alltjämt västsaharierna.
Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. Vi genomför regelbundet rättegångs-observationer vid rättegångar mot västsaharier i Marocko, för att verka för rätten till en rättvis rätte-gång.
Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen:
Oroas över utvecklingen i den svenska hållningen gentemot Marocko.
Uppmanar landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ändra sin uppfattning i frågan om ett mandat för EU-kommissionen att ta upp förhandlingar med Marocko.
Kräver att Sveriges i fortsättningen, i enighet med internationella rättsgrundsatser och FN-resolutioner, skall verka för att Västsaharas självbestämmande och genom påtryckningar mot Marocko påskynda en fredlig lösning.

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen