Facebook I media Kontakta oss

”Vilken roll spelar DO, BO och MR-Institutet i dessa tider när mänskliga rättigheter urholkas”

Ett seminarium

Den 16 maj höll Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen ett seminarium med medverkan av BO Juno Blom, DO Lars Arrhenius och MR-Institutets Fredrik Malmberg.

Seminariet leddes av Stellan Gärde, ordförande i Juristkommissionen.

Olika möjligheter och mandat

Det konstaterades att även om alla dessa tre myndigheter har ett generellt uppdrag att bevaka mänskliga rättigheter från olika perspektiv har de mycket olika möjligheter och mandat att driva frågor. Medan DO har möjlighet att driva enskilda ärenden saknar BO denna möjlighet. Samtliga tre lyder under regeringen men är formellt oberoende. Att utöva tillsyn och driva mål är viktiga funktioner för DO uppgav Lars Arrhenius. Access to justice och rättsstatsbegreppet är viktiga delar i arbetet för att upprätthålla rättigheter. I början av maj kommer frågan om en särskild standard för ombudsmän behandlas i Europaparlamentet. Detta kan få betydelse för hur de olika myndigheterna ska fungera i framtiden.

Svek mot barnen

BO Juno Blom lyfte särskilt statens svek mot barnen, framför allt de som omhändertagits och placerats via Statens Institutionsstyrelse. Barn som begår våldsbrott har ofta blivit svikna av skolan och osynliggjorda. Flickor i hederskultur söker skydd i gängen från den egna familjen. Det är ett stort bekymmer att 600 barnfamiljer per år blir vräkta från sin bostad liksom att många barn tvingas bo långa perioder på kvinnojourer för att sociala myndigheter inte kan ordna annat boende.

MR-institutet

MR-institutets Fredrik Malmberg berättade att liknande myndigheter finns i 120 länder. Expertrådet med 20 företrädare för civilsamhället nominerar till institutets styrelse som i sin tur tillsätter direktören. Man för en tät dialog med rättighetsbärarna. Fredrik Malmberg uppmärksammade den nyligen utgivna årsrapporten som ger en god överblick över statusen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Brottsbekämpningen

Samtliga företrädare hade synpunkter på brottsbekämpningen. Fredrik Malmberg menade att en rad av de åtgärder som införts eller föreslagits är tveksamma. Det brottsförebyggande arbetet har gått bakåt och det finns ett behov av en nationell strategi. Lars Arrhenius upplyste att DO avstyrkt visitationszoner och att man skulle önska möjligheten att få utöva tillsyn över polisen.

Stöd till civilsamhället

Stellan Gärde lyfte frågan om hur de tre myndigheterna kan stödja civilsamhället och vilka skyldigheter staten har i dessa tider när mycket av statens stöd skärs ned. Han påtalade också ansvaret att bevaka hur ny lagstiftning tillämpas.  Både BO, DO och MR Institutet  organisationerna har ett utvecklat samarbete med civilsamhälles-organisationer. Samtliga tre myndigheter har även expertråd knutna till sig.

Vid granskningar av Sverige internationellt kommer det kommunala självstyret upp som en ursäkt för staten att inte följa rättighetskonventioner vilket inte är acceptabelt. Sverige har inte heller anslutit sig till tilläggsprotokoll om enskild klagorätt varken när det gäller barnkonventionen eller ekonomiska och sociala frågor.

Sammanfattningsvis konstateras att civilsamhällsorganisationer måste fortsätta ställa krav på myndigheter och staten för att förbättra hur individers mänskliga rättigheter bevakas och tillvaratas i Sverige.

Vid pennan

Maria Appelbom

ordförande i Juristkommissionen.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen