Facebook I media Kontakta oss

Rädda svensk demokrati från svensk populism

Vi måste får ett skydd för vår demokrati före valet 2022.
Vi vill inte att det ska vara så lätt som nu att kuppa den svenska demokratin.

Regeringsformens regler om demokrati och rättigheter har i dag ett svagt skydd. En enkel majoritet (51%) i riksdagen kan idag genom två beslut med ett mellanliggande extra val på bara 14 månader upphäva våra regler om demokrati och rättigheter. Andra viktiga lagar, exempelvis vallagen och budgetlagen som är grunden för våra fria val, kan ändras med ett beslut med enkel majoritet.

Vi kan inte vänta fem år till 2026 för att få detta ändrat.

Se vidare avd 1 i vårt Program för Rättsstaten Sverige

INSTÄLLT


seminarium om Rättsliga åtgärder inom Miljö och klimaträtt

den 12 maj är inställt på grund av den rådande situationen med coronaviruset. Mer information om nya datum kommer under augusti.

Legal Counsel Stellan Gärde och Annette von Sydow

Ordföranden

Enligt Uppdrag

Yasameen Wali


Smittskyddslagen, regeringsformen och skyddet för våra mänskliga rättigheter

Regeringens befogenheter har varit en av de frågor som aktualiserats i anledning av Covid-19 smittan och dess spridning

Sedan flera remissinstanser yttrat sig, justerades regeringens förslag till tillägg i smittskyddslagen så att riksdagen ges en kontrollmöjlighet och regeringens befogenheter förtydligades och starkt begränsades. F.d. hovrättspresidenten i Svea Hovrätt, Johan Hirschfeldt har skrivit en intressant och klargörande kommentar om tilläggen i smittskyddslagen och hur regeringsformen begränsar regeringens befogenheter.

Se Johans bifogade PM

Legal Counsel Stellan Gärde                                Annette von Sydow

Ordförande                                                                Ordförande

enligt uppdrag

Yasameen Wali.

Information till medlemmar i samband med coronaviruset

Styrelsen i den Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har tagit beslutet att flytta möten tillfälligt till augusti/september 2020 på grund av det rådande situationen med coronaviruset.

Detta innebär att årsmötet flyttas från maj månaden till augusti/september. Mer information om årsmötets nya datum kommer under augusti.

Annette von Sydow ordf.               Legal Counsel Stellan Gärde ordf.

enligt uppdrag

Yasameen Wali.

SÖK Praktik 2019/20

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) söker en praktikant till hösten 2019 och till våren 2020. ICJ-S är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt. Som praktikant hos oss får du en inblick i arbetet i en organisation under förnyelse.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA ARBETSUPPGIFTER

  • granska juridiskt material, stödja styrelsen på ICJ-S med rättsutredningar och informationssökningar – vi har uppgifter inom utvecklingen och sjösättningen av vårt Rättspolitiska program – Rättsstaten Sverige
  • upprätta förslag till inlagor, yttranden, artiklar, medlemsbrev mm
  • bidra till administration, skicka mejl, inbjudningar mm
  • fundraising
  • anordna debatter och seminarier i samråd med styrelsen på ICJ-S
  • representera ICJ-S externt vid t.ex. MR-dagarna och juristdagarna

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som kommit en bit in i dina studier och som har ett särskilt intresse för mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsfrågor. Du ska vara driven, initiativtagande, noggrann och strukturerad. Du ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Praktiken är oavlönad och omfattar en termin. Praktiken är i första hand på deltid.

Praktiken är varierande och självständig. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: secretariat@icj-sweden.org

TVÅ MÖTEN 1. Krigsbrott med erfarna åklagare 2. Temperaturen på rättsstaten Sverige

INBJUDAN

till

seminarieserien

Temperaturen på rättsstaten Sverige

Tisdagarna 5 februari , 5 mars och 2 april,

kl. 18:00 -21:00 ABF Sveavägen 41

 

Seminarium 1 Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Seminarium 2 Har vi tillg.ng till effektiva r.ttigheter?

Seminarium 3 Har vi lika rätt?

 

ARRANGÖRER

Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen; Frisinnade klubben;  ABF Stockholm;

ANMÄLAN

kan ske genom e-mail till Stellan.garde@telia.com eller till

ABF Stockholm – tel. 08 453 41 00 eller info.stockholm@ABF.se (ange seminarieserien -Temperaturen på

rättsstaten Sverige alla tre eller enstaka seminarium)

SYFTET

för seminarieserien är att identifiera de svagheter och behov av förbättringar som

finns i och skyddet för demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige.

Seminarierna syftar till att ge deltagarna kunskap om f.r.ndring som .r n.dv.ndiga f.r att

demokratiska och m.nskliga r.ttigheter ska vara garanterade och iakttas i Sverige.

FÖRBEREDELSER

inför medverkan på seminariet bör vara att ta del av texten för

seminarium1 nedan och funderar p. om det finns ytterligare frågeställningar som borde tas

med på något av seminarierna. Om det är möjligt vore det bra om du i förväg kan skicka in

dina kompletterande frågor på adress Stellan.garde@telia.com så att vi kan vi se till att dina

förslag på frågor kommer att tas upp.

PROGRAM-texter för seminarierna kommer att skickas ut inför respektive seminarium.

PROGRAM

 

SEMINARIUM 1 – Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Ger grundlagarna ett tillräckligt skydd för lika rätt och demokrati?

ii. Ska Europakonventionens regler även kunna åberopas i privata

relationer?

iii. Ska EU:s arbete till skydd för mänskliga rättigheter förstärkas?

iv. Ska offentliga bidrag innebära att ideella organisationer behöver frångå

sina stadgar om lika rätt?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 2 – Har vi tillgång till effektiva rättigheter?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Är domstolarna oberoende – vem tillsätter våra domare?

ii. Straffrättsliga frågor – hur länge kan en misstänkt hållas

frihetsberövad utan dom?

iii. Effektivitet för enskildas rätt – är det rätt att bara resursstarka

personer kan ta kränkningar till rättslig prövning / rättshjälp

mm?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 3 – Har vi lika rätt?

Följande områden kommer att diskuteras

i. Diskriminering – ska vi ha tillgänglighet för alla?

ii. Asyl och Migrationsrätten – Är förbud mot familjeåterförening ett

brott mot mänskliga rättigheter?

iii. Nationella minoriteter och ursprungsbefolkningens rättsliga

ställning – varför skriver inte Sverige på ILO-konventionen 169.

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen